• Polityka prywatności

Polityka prywatności

 1. Każdy użytkownik („Użytkownik”) ma prawo do ochrony prywatności w ramach działalności serwisu Visitstory.com („Wortal”).
 2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”) oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy w celach określonych w poszczególnych formularzach znajdujących się w Wortalu.
 3. Administratorem danych osobowych podawanych w ramach Serwisu przez Użytkowników jest Wydawnictwo VATORI, ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice („Administrator danych”).
 4. Administrator danych jest obowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem u.o.d.o. oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 5. Dane osobowe Użytkowników podawane są dobrowolnie. Każdemu z Użytkowników przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania.
 6. Administrator danych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi na drodze pisemnej umowy o powierzenie przetwarzania danych.
 7. Szczegóły korzystania przez Serwis z plików cookies określa Polityka plików cookies.
 8. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków dotyczących niniejszej polityki prywatności prosimy o skontaktowanie się z Administratorem danych pod adresem podanym poniżej. Te same dane kontaktowe mogą być wykorzystane w przypadku chęci uzyskania przez Państwa dostępu do swoich danych gromadzonych za pomocą Serwisu, ich poprawiania lub usunięcia.
  Wydawnictwo VATORI, ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
  visitstory.com/kontakt.