• Regulamin Visit Story

Regulamin Visit Story

I. Definicje

 1. Visit Story to wortal o podróżach udostępniony w Internecie, w jego skład wchodzą strony, narzędzia internetowe oraz serwis społecznościowy. Visit Story skupia internautów o podobnych zainteresowaniach, umożliwia zamieszczanie i prezentacje różnego rodzaju publikacji oraz reklamę i promocję.
 2. Usługodawca – Wydawnictwo VATORI, ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice.
 3. Umowa – Regulamin Visit Story.
 4. Użytkownik – osoba, para, grupa, organizacja, firma korzystająca z portalu.
 5. Konto – zbiór usług i funkcji przydzielony danemu Użytkownikowi.
 6. Profil – miejsce, gdzie Użytkownik prezentuje informacje o sobie oraz zamieszcza i rozpowszechnia publikacje.
 7. Administrator – osoba odpowiedzialna za prowadzenie Visit Story, służąca pomocą, będąca wsparciem technicznym, pilnująca porządku i przestrzegania przepisów Regulaminu.


II. Rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 1. Visit Story współpracuje z najpopularniejszymi przeglądarkami internetowymi, można korzystać stacjonarnie oraz na urządzeniach mobilnych.

§ 2. Visit Story zastrzega sobie prawo modyfikacji regulaminu, usług, narzędzi oraz sposobu działania, usuwania danych zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Visit Story oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności.

§ 3. Usługi są przeznaczone dla osób pełnoletnich. Osoby niepełnoletnie, czy nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych, mogą korzystać z usług Visit Story za zgodą rodziców/opiekunów prawnych, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za ich działania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 4. Rodzaje Kont

 • Konto V (Visit) – konto bezpłatne, z limitem, dostępne po rejestracji.
 • Konto S (Story) – konto bez limitu, dostępne po rejestracji i opłaceniu.

§ 5. Rejestracja Konta

 1. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza dostępnego pod adresem: visitstory.com/zaloz-konto
 2. Wymagane jest podanie następujących danych: kto jest Użytkownikiem (kobieta, mężczyzna, para, klub, organizacja, firma), imię, nazwisko, adres e-mail, hasło, kraj, województwo, miejscowość, data urodzenia.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizowania danych.
 4. Jeżeli zostały podane nieprawdziwe lub nieaktualne dane Administrator może wezwać Użytkownika do usunięcia nieprawidłowości, zablokować Konto do wyjaśnienia sprawy lub skasować Konto.
 5. Administrator może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających autentyczność wprowadzonych danych.
 6. Podczas rejestracji użytkownik musi oświadczyć, że zapoznał się z regulaminem, wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podać adres e-mail, na które zostanie przesłany link do aktywacji konta oraz aktywować konto.
 7. Użytkownik może posiadać więcej niż jedno konto, w procedurze rejestracyjnej należy podać każdorazowo inny adres e-mail.
 8. Użytkownik może zlecić prowadzenie swojego konta innym osobom lub podmiotom.

§ 6. Profil Użytkownika

 1. Użytkownik loguje się na swój profil podając login i hasło.
 2. Użytkownik może posługiwać się imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do wstawienia dowolnego zdjęcia profilowego. W profilu można zamieścić zdjęcie umożliwiające rozpoznanie, wtedy Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku.
 4. W polu „O mnie” Użytkownik może wpisywać dowolne informacje o sobie, dodawać linki, może również wprowadzać treści reklamowe, która nie przekraczają 10 % całej objętości.

§ 7. Publikacje

 1. Publikacje powinny być zgodne z tematyką i charakterem wortalu – szeroko rozumianym pojęciem podróży. Prosimy zapoznać się ze stroną „Dlaczego Visit Story”. Inspiracje można znaleźć wśród artykułów na stronie głównej Podróże.
 2. Użytkownik może korzystać ze wszystkich formularzy i kategorii w ramach dostępnych usług na swoim koncie.
 3. Utwory opublikowane na kontach V (Visit) biorą automatycznie udział w konkursie popularności „Top podróżnicy”. Nagrodą w konkursie jest konto S (Story) na okres 1 roku. Należy zapoznać się z regulaminem na stronie visitstory.com/konkursy.
 4. Publikując utwory Użytkownik powinien przestrzegać autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób.
 5. Wszystkie publikacje są własnością Użytkownika, posiadającego autorskie prawa majątkowe do swoich publikacji.
 6. Użytkownik może rozpowszechniać publikacje w Internecie za pomoca linków do strony lub cytatów.

§ 8. Zabrania się:

 • zakłócania i utrudniania funkcjonowania Visit Story;
 • działań naruszających prywatność innych Użytkowników;
 • zamieszczana treści bezprawnych, nielegalnych, niezgodnych z prawem obowiązującym w Polsce i na świecie; w szczególności nie wolno publiczne znieważać za przynależność narodową, etniczną, rasową, wyznaniową albo z powodu bezwyznaniowości;
 • publikacji treści pornograficznych; 
 • umieszczania treści szkodliwych, np. treści prezentujące przemoc i zachowania agresywne, zawierające elementy psychomanipulacji, zachęcające do hazardu.

§ 9. Odpowiedzialność

 1. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Visit Story.
 2. Visit Story nie ponosi odpowiedzialności za publikacje, treści, formę oraz informacje zamieszczane przez Użytkowników.
 3. Visit Story nie udziela gwarancji prawidłowego działania całego wortalu lub jego części.
 4. Reklamacje można zgłaszać za pomocą formularza kontaktowego Visit Story wpisując odpowiedni temat wiadomości.


III.  Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

§ 1. Zawieranie Umowy

 1. Rejestrując Konto Użytkownik zawiera Umowę z Visit Story jednocześnie zobowiązując się do przestrzegania Regulaminu. 
 2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 

§ 2. Rozwiązanie umowy

 1. Każda ze stron może rozwiązać Umowę natychmiastowo bez podania przyczyny, o ile nie było odrębnych zapisów i zobowiązań.
 2. Visit Story rozwiązuje Umowę poprzez skasowanie Konta Użytkownika przez Administratora. 
 3. Użytkownik rozwiązuje Umowę poprzez skasowanie swojego Konta.
 4. Visit Story zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla Visit Story.


IV.  Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 sierpnia 2017 roku.
 2. Visit Story zobowiązuje się do powiadamiania Użytkowników o ważnych zmianach w Regulaminie drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas rejestracji.